Een appartement kopen? Neem de reglementen goed door!

Een appartement kopen? Neem de reglementen goed door!

Het kopen van een appartement is juridisch gezien het kopen van een appartementsrecht. Je koopt de woning en wordt daarbij deels eigenaar van het hele gebouw. Hieronder vallen ook de ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik zoals het trappenhuis, de lift of een opslagruimte. Bovendien wordt je lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) en koop je (naar rato) een gedeelte van de financiële positie van die VvE. We nemen de reglementen met jullie door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan:

 

Splitsingsakte en -reglement

De verdeling van de appartementen in een complex wordt door de notaris vastgelegd in een splitsingsakte. Het splitsingsreglement is onderdeel van deze akte en bepaalt de rechten en plichten van de VvE en de appartementseigenaren. In de splitsingsakte moet staan:

 • de locatie van het gebouw en de grond;
 • een omschrijving van wat er allemaal bij het gebouw hoort, en welke delen gemeenschappelijk zijn en welke privé;
 • hoe de appartementsrechten bij het Kadaster zijn vastgelegd en wie de appartementseigenaar is;
 • welk splitsingsreglement van toepassing is.

In het splitsingsreglement staan onder meer bepalingen over:

 • kosten en schulden die voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren komen;
 • het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en zaken;
 • hoe het gebouw verzekerd is;
 • de oprichting en de statuten van de VvE;
 • welk aantal stemmen iedere appartementseigenaar heeft.

 

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is niet verplicht voor een VvE. In het reglement kunnen zaken staan als: afspraken over het leggen van (harde) vloeren, geen was aan de voorzijde van het gebouw hangen, geluidshinder etc. Indien iemand overlast ondervindt van een ander, kan er een beroep gedaan worden op het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de splitsingsakte en mag ook niet onredelijk zijn.

Overige documenten

De VvE stelt jaarlijks een balans, een begroting en een jaarrekening voor het gehele complex op. Op de balans staan de bezittingen van de VvE, de vorderingen, het vermogen (waaronder het reservefonds) en de eventuele schulden. De begroting geeft de verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende jaar weer. Het reservefonds is een belangrijk onderdeel van de planning. Het fonds wordt opgebouwd uit de periodieke bijdragen van de eigenaren. De VvE bepaald de hoogte van dit fonds. De jaarrekening geeft het afgelopen boekjaar weer en bestaat uit een exploitatierekening: een winst- en een verliesrekening, een balans en een toelichting.

Tenslotte is er nog het meerjarenonderhoudsplan. In dit plan wordt inzicht gegeven welk bouwdeel onderhoud vergt of vervangen moet worden binnen welke termijn en welke bedragen hiervoor nodig zijn. Het plan is gebaseerd op meerdere jaren, bijvoorbeeld 10 jaar of meer. Deze onderhoudswerkzaamheden worden betaald uit het reservefonds.

Periodieke bijdrage

Iedere appartementseigenaar betaalt verplicht een periodieke bijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de begroting. Uit deze bijdragen worden kosten betaald voor het gezamenlijke onderhoud, de verzekeringen, de administratiekosten, de verenigingskosten e.d.

Vereniging van Eigenaren

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is een vereniging van de eigenaren met een appartementsrecht die tot het appartementencomplex behoren. De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het gebouw en behartigd de belangen van de eigenaren. Bij het wonen in een appartement hoort een verplicht lidmaatschap van de VvE. Pas wanneer u geen eigenaar meer bent van het appartement bent u geen lid meer van de VvE.

Een VvE kan slapend of actief zijn. Een actieve VvE houdt volgens de splitsingsakte en het –reglement in dat:

 • er minimaal één keer per jaar vergaderd wordt;
 • er een bestuur gevormd is;
 • er een verzekering is afgesloten voor het hele gebouw tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade;
 • er een periodieke bijdrage is bepaald en een gezamenlijke rekening is afgesloten op naam van de VvE;
 • er jaarlijks een exploitatierekening opgesteld wordt over het voorafgaande jaar.

Indien dit niet het geval is, kun je de VvE ‘wakker schudden’ door een stappenplan op te stellen en bovenstaande punten in werking te zetten. Je komt dan ook niet meer zomaar voor onverwachte kosten te staan wanneer er groot onderhoud uitgevoerd moet worden.

Heeft u vragen over de reglementen of jaarstukken van een VvE of wilt u deze graag met ons doornemen en controleren? Neem dan contact met ons op via 073 – 689 6990 of mail ons op info@denbosschemakelaar.nl