Privacyverklaring Den Bossche makelaar

Privacyverklaring Den Bossche makelaar

Den Bossche makelaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Onze contactgegevens:

 

Naam kantoor:              Den Bossche makelaar
Adres:                              Achterste Groes 13, 5384 VG Heesch
Contactpersoon:            ing. E.C.M.E. Hack RM RT
E-mailadres:                   info@denbosschemakelaar.nl

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Den Bossche makelaar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als kantoor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit middels de contactgegevens boven in dit document.

Onze doelen

Den Bossche makelaar vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • administratieve doelen zoals het opstellen van een dossier en het boeken van tijdsregistraties en kosten op het project behorende bij de opdrachtgever;
 • commerciële doelen bijvoorbeeld ten behoeve van het opstellen van een database met geïnteresseerden/woningzoekenden;
 • Communicatiedoelen zoals het opnemen van contact middels een webformulier;
 • het verlenen van diensten en geven van advies m.b.t. persoonlijke en zakelijke rechten in de breedste zin des woords, zoals vermeldt op onze website;
 • het verlenen van advies m.b.t. (on)roerende zaken.

Voormelde voorbeelden zijn indicatief opgenomen, het betreft geen limitatieve opsomming van de handelingen waarmee de omschreven doelen worden bereiken.

Type persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam, adres, geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat en contactgegevens zoals een telefoonnummer of een e-mailadres;
 • kopie identiteitsbewijs zoals een rijbewijs, paspoort of een identiteitskaart;
 • de relatie van een persoon t.o.v. (on)roerende zaken, persoonlijke rechten en/of zakelijke rechten.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit wettelijk verplicht is of als dat wenselijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • contractanten zoals de wederpartij in een overeenkomst;
 • notariskantoor, (financieel) adviseurs, aankoopmakelaar, gevolmachtigde, projectontwikkelaars en taxateurs;
 • Funda en validatie-instituten voor het controleren van taxatierapporten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Recht van inzage

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor van u verwerkt, voor welke doel dat is en hoelang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens van u niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Ons kantoor zal onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aanpassen.

Recht op vergetelheid

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een (koop)overeenkomst, dan mag de makelaar deze niet verwijderen.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar indienen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Ons kantoor zal de verwerking van gegevens dan beperken en/of stoppen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor direct marketing.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.